" JPPE Soft pro "                                                         Demand monitoring software โปรแกรม เพื่อจัดการ การใช้พลังงาน ไฟฟ้า,น้ำ,ลม, อื่นๆ

        Program demand monitoring and control สามารถ Download program ตัวจริงมาทดลองใช้งานได้จริง เลือก download link 1

Link 1   New program JPPE SOFT pro   

DEMO LINK

Coppy ตามลิ้งค์นี้ 

https://www.dropbox.com/s/klfyw4kkvqfimgy/JPPESOFT4.7%2810%29.zip?dl=0

 


Visitors: 88,318